ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A manivital.hu csapata számára kiemelt fontosságú cél a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott
személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jogának biztosítása. A manivital.hu
elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a
vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Felhasználók biztonságos
internetes vásárlási lehetőségeinek megteremtéséhez. A manivital.hu a Felhasználók személyes
adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre
juttatásához szükségesek.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön által látogatott www. manivital. hu internetes oldalt


Név: Mannheim Zoltán ev.
Székhely: 2330 Dunaharaszti Ady Endre utca 2.
Levelezési cím, panaszkezelés: 2330 Dunaharaszti Ady Endre utca 2.
Telefonszám: +36309044266
a továbbiakban: (Adatkezelő) üzemelteti.


A manivital. hu weboldal tárhelyszolgáltatója a
Név: DotRoll Kft.
Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.hu
Telefonszám: +3614323232


A Szolgáltató, illetőleg Adatkezelő webes értékesítési tevékenységet végez (webáruház), amely
tevékenységek során személyes adatokat kezel.


Adatkezelő mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg Adatkezelő
részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.


Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet
(Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDRP), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezéseit.


Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul
betartja a fentieken kívül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit is, és az interneten keresztül megadott valamennyi
személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton (e-mail, fax,
postai levelezési címen) rendelkezésére bocsátott adatokat.


Értelmező rendelkezések
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható azonosítható adat, az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító több tényező alapján azonosítható.


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné
válás ellen.


Kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a
személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását. Adatkezelő a törlés helyett zárolja az Ön személyes adatait, ha
Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az Ön jogos érdekét.


Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárta.


Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például
írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét,
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes
adatok kezeléséhez.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.


Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a
hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.


A felvett adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag az általunk végzett internetes értékesítési
tevékenységgel összefüggésben használjuk fel. A megadott adatokat harmadik fél részére semmilyen
formában nem adjuk ki, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik
közre, például futárszolgálat, aki a manivital.hu-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult
felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni).


A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás


Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és
számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.


A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni
felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos,
véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja.
Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása
tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:


Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.


A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:


Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik,
hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a
böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.
Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60
nap.
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját
rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az
oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90
nap.
Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző
bezárásáig tart.
Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ
a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen
cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein
tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő
értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az
adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések
kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések
megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie- kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga”
cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az
előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az
interneten.


A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok


A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.


Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az
esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a
marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást
ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel


Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely
termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor
rendelhet a webshopból.


Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


Regisztráció a weboldalon
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud
biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) A regisztráció a
szerződéskötésnek nem feltétele
Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt
termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


A rendelés feldolgozása


A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési
tevékenységek.


Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt
termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.


Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.


Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]


A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-
megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot meg kell őrizniük.


Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg
kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla
kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig
kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].


Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.


Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.


Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.


Szavatossági és jótállási igények kezelése


A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell
eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.


Kezelt adatok


A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint
kell eljárnunk.
A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vagyunk
kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:


a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített
adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján
érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.


Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk,
amelyen fel kell tüntetni


a) az Ön nevét és címét,
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
b) c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
c) d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.


Az adatkezelés időtartama
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak
felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.


Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés]
szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés].


Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön
panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.


Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.


Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.


Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles
vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].


A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok


A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a
hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.


Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.


Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás
időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.


Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont
szerinti adatkezelés]


Marketing célú adatkezelések


A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.


Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés


Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom
kiküldésének érdekében történik.


Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időpontja
A hozzájárulásának visszavonásáig.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


Remarketing


Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.


Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.


Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt: Google általános cookie
tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adott cookie adattárolási idtartama, bővebb információ elérhető itt:Google általános cooki
tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/ Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage?hl=hu


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].


Nyereményjáték
Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.


Kezelt adatok
Név, email cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a
számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés
célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).


Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.


A személyes adatok címzettjei


A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás


Az adatfeldolgozó megnevezése: DotRoll Kft. Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +3614323232
E-mail cím: support@dotroll.com
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Weboldal: dotroll.com


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A
személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli,
ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog.

Jogorvoslat


Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai
is az mannheimsquash@gmail.com e-mail címen. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.


A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Dunaharaszti, 2022. április 6.